algemene

voorwaarden

Inhoudsopgave

1. DEFINITIES

1.1 Bouwbedrijf van Meeuwen, gevestigd aan Christiaan Huygenslaan 21 te Spijkenisse (3204 CE),
gebruiker van deze algemene voorwaarden;
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bouwbedrijf van Meeuwen een
overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie Bouwbedrijf van
Meeuwen onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om
verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een
product van Bouwbedrijf van Meeuwen betreft.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en
verkoop die tussen Bouwbedrijf van Meeuwen en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst.
1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder
begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.
1.5 Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als
onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet
uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
Bouwbedrijf van Meeuwen en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle overeenkomsten van Bouwbedrijf van Meeuwen, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door
Bouwbedrijf van Meeuwen schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 Indien Bouwbedrijf van Meeuwen bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden
met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer
op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Bouwbedrijf van Meeuwen en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Een aanbieding bindt Bouwbedrijf van Meeuwen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het
plaatsen van een order.
3.2 De door Bouwbedrijf van Meeuwen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bouwbedrijf van Meeuwen is slechts aan de
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen
wordt bevestigd. Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk.
3.3 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke
offerte onder meer aangegeven:

- omschrijving en plaats van werkzaamheden;

- volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal
worden uitgevoerd;

- tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;

- de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de
aanneemsom betaald zal worden;

- eventuele verrekenbaarheid van hoeveelheden;

- de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.
3.4 Bouwbedrijf van Meeuwen kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien
de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Bouwbedrijf van Meeuwen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bouwbedrijf van Meeuwen anders
aangeeft.
3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Bouwbedrijf van Meeuwen gerechtigd de kosten
die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Bouwbedrijf van Meeuwen de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Bouwbedrijf van
Meeuwen dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. Met betrekking tot de uitvoering
van werk op regie basis.
3.8 Indien door Bouwbedrijf van Meeuwen een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op
regie basis, dan zullen de overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren worden
gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen.
3.9 Als basis voor de facturatie zal dienen de door Bouwbedrijf van Meeuwen bijgehouden en door
opdrachtgever voor akkoord getekende uren en materiaallijsten; deze zijn bindend en worden bij de
facturen gevoegd.
3.10 De werkzaamheden zullen in goed overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd.
Bouwbedrijf van Meeuwens personeel, werkend op regie basis, kan ook elders dan op de werkplek
actief zijn in het belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door
een juiste beslissing cq uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing c.q. uitvoering,
geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door
Bouwbedrijf van Meeuwen gedane aanbieding, dan wel indien Bouwbedrijf van Meeuwen uitvoering
geeft aan een opdracht of order.
4.2 Bouwbedrijf van Meeuwen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bouwbedrijf van Meeuwen
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bouwbedrijf van
Meeuwen worden verstrekt.
4.4 Bouwbedrijf van Meeuwen heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.5 Bouwbedrijf van Meeuwen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Bouwbedrijf van Meeuwen is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, Bouwbedrijf van
Meeuwen het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Bouwbedrijf van Meeuwen voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is.
4.8 Indien er sprake is van een levering van producten zal Bouwbedrijf van Meeuwen bij de
uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4.9 Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij
Bouwbedrijf van Meeuwen is geplaatst bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om
deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt Bouwbedrijf van Meeuwen in dat
geval wel de mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bouwbedrijf van Meeuwen zal
de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Bouwbedrijf van Meeuwen de Opdrachtgever hierover tevoren
inlichten
5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Bouwbedrijf van Meeuwen aan de
Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een
opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere
eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bouwbedrijf van Meeuwen tijdig kan beschikken over
voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bouwbedrijf van Meeuwen toegang heeft tot de plaats
van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor
bouwmaterialen en hulpmiddelen.
6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Bouwbedrijf van Meeuwen tijdig kan beschikken
over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige
voor een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en
water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Bouwbedrijf van Meeuwen, nodig voor
de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze
materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Bouwbedrijf van Meeuwen het
recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat
de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door
overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Bouwbedrijf van Meeuwen over
het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele
opdracht reeds gemaakte kosten.
6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het
werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Bouwbedrijf van
Meeuwen kan worden toegerekend, is Bouwbedrijf van Meeuwen gerechtigd tot een evenredig deel
van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de
zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft
Bouwbedrijf van Meeuwen recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die
hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging
bespaarde kosten.

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is
overeengekomen.
7.2 Bouwbedrijf van Meeuwen zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven
veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht
het meerwerk te verrekenen. Het meerwerk wordt uitgevoerd, nadat de Opdrachtgever een
ondertekende opdracht heeft gegeven aan Bouwbedrijf van Meeuwen, er 50% van het factuurbedrag
betreffende het meerwerk is aanbetaald. De overige 50% van het factuurbedrag, betreffende het
meerwerk, dient bij oplevering van het meerwerk voldaan te worden.
7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden
voorzieningen, die Bouwbedrijf van Meeuwen ten gevolge van de schorsing moet treffen, als
meerwerk verrekend.
7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Bouwbedrijf van Meeuwen niet bekende
omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Bouwbedrijf van Meeuwen het recht te
vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan
zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.5 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Bouwbedrijf van Meeuwen heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de
kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de
beëindiging bespaarde kosten.
7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van
bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen
worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Bouwbedrijf van
Meeuwen gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
voor Bouwbedrijf van Meeuwen geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen,
aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct
of indirect van Bouwbedrijf van Meeuwen worden geheven c.q. door derden ten laste van
Bouwbedrijf van Meeuwen worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de
overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Bouwbedrijf van Meeuwen het recht de
daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8. BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van
de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn
de vorderingen van Bouwbedrijf van Meeuwen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag.
8.5 Indien Bouwbedrijf van Meeuwen dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter
zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te
betalen.
8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.
8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste
vordering op Bouwbedrijf van Meeuwen.

9. INCASSOKOSTEN

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
Dit met een minimum van € 100,00.
9.2 Indien Bouwbedrijf van Meeuwen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van Opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Bouwbedrijf van Meeuwen blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de
feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan
Bouwbedrijf van Meeuwen verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van
Bouwbedrijf van Meeuwen. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct
wordt opgeheven.

11. OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door
de Opdrachtgever.
11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt
genomen.
11.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal
Bouwbedrijf van Meeuwen eventuele kleine gebreken (die aan een goedkeuring niet in de weg
mogen staan) herstellen.
11.4 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan
wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd. 11.5 Nadat het werk is
opgeleverd is Bouwbedrijf van Meeuwen, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer
aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
11.5 Indien Bouwbedrijf van Meeuwen de termijn overschrijdt waarbinnen het werk opgeleverd
dient te worden, is Bouwbedrijf van Meeuwen, mits de vertraging niet door overmacht of door
toedoen van de opdrachtgever, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, de
opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,00 per werkdag. Deze
vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan
Bouwbedrijf van Meeuwen

12. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST

12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever
overeengekomen leveringsadres.
12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de
Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
12.3 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze
ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
12.4 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden
opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Bouwbedrijf van Meeuwen hem hiervan in
kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
12.5 Komen Bouwbedrijf van Meeuwen en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt
bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever
meegedeelde condities. Bouwbedrijf van Meeuwen behoudt het recht bij levering de kosten voor
bezorging afzonderlijk te factureren.
12.6 Indien Bouwbedrijf van Meeuwen gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan
Bouwbedrijf van Meeuwen ter beschikking heeft gesteld.

13. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

13.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder
geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met
wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer
gelden.
13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan
Bouwbedrijf van Meeuwen te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Geleverde artikelen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen te worden beoordeeld op
juistheid.
13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Bouwbedrijf van Meeuwen met inachtneming van
het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Bouwbedrijf van
Meeuwen gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten
in rekening te brengen.
13.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten
onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van
(verdere) schade.
13.5 Bouwbedrijf van Meeuwen is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien
Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.
12.6 Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de
daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van
deze voorwaarden.

14. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

14.1 Bouwbedrijf van Meeuwen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van
artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen
terzake is overeengekomen, heeft Bouwbedrijf van Meeuwen de keus hetzij de niet deugdelijk
gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen,
hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.
14.3 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is
Bouwbedrijf van Meeuwen terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Bouwbedrijf van
Meeuwen tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.
14.4 Op de door Bouwbedrijf van Meeuwen geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is
dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
14.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf van Meeuwen wijzigingen in of reparaties
aan de producten zijn verricht, niet door Bouwbedrijf van Meeuwen geleverde onderdelen zijn
aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de
producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de
Opdrachtgever jegens Bouwbedrijf van Meeuwen in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van
normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
14.6 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door Bouwbedrijf
van Meeuwen uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden.

15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARIN

15.1 Met betrekking tot de door Bouwbedrijf van Meeuwen geleverde producten reikt de
aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel
14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf van Meeuwen - uit welke hoofde
dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
15.2 Bouwbedrijf van Meeuwen is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de
uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van
opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van
Bouwbedrijf van Meeuwen of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere
aansprakelijkheid van Bouwbedrijf van Meeuwen beperkt tot het bedrag zij terzake van haar
verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan
ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf van Meeuwen te allen
tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart Bouwbedrijf van Meeuwen voor aanspraken op schadevergoeding van
derden.
15.4 Bouwbedrijf van Meeuwen is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die
Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede
begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
15.5 Bouwbedrijf van Meeuwen aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor
(vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest,
chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd
15.6 Bouwbedrijf van Meeuwen aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de
Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bouwbedrijf
van Meeuwen zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet.
16.2 Alle door Bouwbedrijf van Meeuwen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Bouwbedrijf van Meeuwen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Schade, in welke vorm dan
ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van Bouwbedrijf van Meeuwen.

17. OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1 Bouwbedrijf van Meeuwen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Bouwbedrijf van Meeuwen ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.2 Voorts is Bouwbedrijf van Meeuwen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bouwbedrijf van Meeuwen
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bouwbedrijf van Meeuwen de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

18. OVERMACHT

18.1 Indien Bouwbedrijf van Meeuwen door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet
aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
18.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit
rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
18.3 In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook
niet als Rob van der Bouwbedrijf van Meeuwen als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
hebben.
18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bouwbedrijf van Meeuwen onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet
van Bouwbedrijf van Meeuwen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend:
stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, stagnatie of andere problemen bij de
productie door Bouwbedrijf van Meeuwen of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden
verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen
en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van
overheidswege te verkrijgen vergunning.
18.5 Bouwbedrijf van Meeuwen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende)
overmachttoestand op de hoogte brengen.
18.6 Voorzover Bouwbedrijf van Meeuwen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Bouwbedrijf van Meeuwen gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijke overeenkomst.

19. GEHEIMHOUDING

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Bouwbedrijf van
Meeuwen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en Bouwbedrijf van Meeuwen zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Bouwbedrijf van Meeuwen niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. NIET-OVERNAME PERSONEEL

20.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na
beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft
plaatsgehad Bouwbedrijf van Meeuwen, medewerkers van Bouwbedrijf van Meeuwen of van
ondernemingen waarop Bouwbedrijf van Meeuwen ter uitvoering van deze overeenkomst beroep
heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

21. OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1 Het is Bouwbedrijf van Meeuwen toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten
aan derden over te dragen.

22. GESCHILLEN

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van Bouwbedrijf van Meeuwen is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bouwbedrijf van
Meeuwen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23. TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op elke overeenkomst tussen Bouwbedrijf van Meeuwen en de Opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.

24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25. WETTELIJKE UITZONDERING

25.1 Bouwbedrijf van Meeuwen kan op wettelijke uitzondering aantonen door de volgende
vereisten, dat er een prijsverhoging wordt doorberekend: • Wanneer er een prijsverhoging ontstaat
na het sluiten van de overeenkomst; • Door onmacht van externe factoren (o.a. oorlogen en
epidemieën) en inflatie; • Bouwbedrijf van Meeuwen hoeft bij het sluiten van de overeenkomst geen
rekening te houden met de kans op de kostenstijging; • De kostenstijging is niet aan Bouwbedrijf van
Meeuwen toe te rekenen; • Bouwbedrijf van Meeuwen zal z.s.m. de opdrachtgever op de hoogte
stellen van een prijsverhoging. 26 . SLOTBEPALING 26.1 In alle gevallen waarin deze Algemene
voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar
redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd

26. SLOTBEPALING

26.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het
licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.
Bouwbedrijf van Meeuwen heeft ruim 15 jaar ervaring met het bouwen en verbouwen van verschillende projecten. Wij vinden kwaliteit en betrouwbaarheid erg belangrijk!
Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen, wij staan u graag te woord!
Bedrijfsgegevens
KvK: 85779857
Btw: NL004145874B03
Bank: NL87KNAB0417128312
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
van 08:00 uur tot 17:00 uur
© Copyright 2023 | Website & Google optimalisatie | Gemaakt door
Kranendonk Webdesign